Informácie o nás

1. Firemný Športový klub MAROBUDON Bardejov (ďalej len ,,ŠK´´) je založený jeho členmi podľa zákona č. 83/1990 Zb.o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov. Združenie je právnickou osobou. 

 

Poslanie, cieľ činnosti a úlohy združenia

     A.Poslanie a cieľ činnosti

1. Základným poslaním združenia je realizácia združovacieho práva občanov k organizovaniu ich záujmovej činnosti v oblasti športu, konkrétne hra Rugby, Cheerleading a Fitness (Bodybuilding) a s týmito športami súvisiacich aktivít a v súvislosti s tým k vybudovaniu centier pre prevádzku týchto športov a pre ostatné športové a spoločenské vyžitie členov ŠK.

     B. Základné úlohy ŠK

1. Organizovať športovú činnosť

2. Vytvárať materiálne a tréningové podmienky pre hru Rugby, Cheerleading a Fitness (Bodybuilding).

3. Vytvárať možnosti užívania svojích športovísk pre záujemcov o Rugby, Cheerleading a Fitness (Bodybuilding) z radov verejnosti, predovšetkým mládeže.

3. Vytvárať ekonomickú základňu pre plnenie svojich cieľov, a to predovšetkým vlastnou činnosťou.

4. Budovať, prevádzkovať a udržiavať športové a iné zariadenia, ktoré vlastní alebo užíva.

5. Viesť svojich členov k dodržiavaniu základných etických, estetických a mravných pravidiel, umožniť im širokú informovanosť v oblasti športu a telesnej kultúry.

6. Obhajovať záujmy združenia a členov ŠK, za účelom spolupráce s orgánmi mesta, s ostatnými organizáciami a jednotlivcami.

       C. Špecifické úlohy ŠK

1. Organizovať a zabezpečovať súťaže v hre Rugby, Cheerleadingu a Fitness (Bodybuildingu) vo všetkých vekových kategóriach.

2. Starať sa o výchovu trénerov a rozhodcov.

3. Spolupracovať s Celonárodnými záujmovými Športovími zväzmi v SR. Iniciovať a aktívne sa zúčastňovať prejednávania zmien organizačného, súťažného, disciplinárneho a prestupového poriadku.

4. Podieľať sa na finančnom, materiálnom a organizačnom zabezpečení súťaží podľa stanov Celonárodných záujmových športových zväzov v SR.

5. Popularizovať hru Rugby, Cheerleading a Fitness (Bodybuilding).

Oficiálne bol ŠK založený Prípravným výborom pri schválení STANOV. STANOVY boli vypracované Bc. Milošom HIŠČAROM, CFM a schválené Prípravným výborom pre založenie ŠK dňa 19. apríla 2010 v zložení Bc.Miloš HIŠČAR, CFM , Ing. Ľ.R, Miroslava HIŠČAROVÁ. Vznik ŠK bol potvrdený registráciou STANOV Ministerstvom vnútra SR dňa 21.05.2010 pod číslom spisu VVS/1-900/90-35673. Štatistický úrad SR následne pridelil IČO: 42227160.

História projektu

V tejto časti môžete popísať históriu Vašeho projektu a čo Vás viedlo k nápadu ho realizovať. Je vhodné sa taktiež zmieniť o dôležitých míllnikoch a poďakovať ľuďom, ktorí sa na projekte zúčastnili.

Naši užívatelia

Tu je vhodné popísať, kto sú Vaši cieľoví užívatelia a prečo je práve tento projekt pre nich dôležitý. Dôležité je Vašich návštevníkov taktiež motivovať, aby sa na tieto stránky pravidelne vracali.