Členstvo, práva a povinnosti členov

 

Členstvo :

a) riadne zaslúžilé členstvo (fyzické a právnicke osoby)

c) registrované sympatizovanie/čakateľ riadného členstva (fyzické a právnicke osoby)

b) čestné (fyzické a právnicke osoby)

 

 

 

 

      1. Základné práva Riadných zaslúžilých členov ŠK sú :

a) zúčastňovať sa podľa svojich záujmov, schopností a možností športového a spoločenského života vo zmysle STANOV,

b) zúčastňovať sa na akciách, školeniach a seminároch, ktoré podľa povahy svojho zamerania umožňujú odborný a výkonnostný rast, s právom podieľať sa na všetkých výhodách, ktoré z členstva vyplývajú,

c) uplatňovať svoje názory, návrhy i kritiku v rámci ŠK, vznášať otázky a pripomienky súvisiace s činnosťou združenia voči voleným zástupcom a vyžadovať od nich odpovede,

d) uplatňovať hlasovacie právo na Valnom zhromaždení a od 18tich rokov byť volený do všetkých volených orgánov združenia.

 

      2. Základné povinnsti riadneho člena sú :

a) dodržiavať STANOVY a ostatné vnútorné predpisy združenia a základné etické a mravné normy športovca,

b) svojím konaním, chovaním a vystupovaním dôstojne reprezentovať ŠK

c) plniť uznesenia orgánov združenia,

d) podieľať sa na práci ŠK - riadne a svedomite plniť prijaté funkcie a úlohy,

e) šetriť,chrániť a zveľaďovať majetok, ktorý slúži ŠK k zabezpečeniu jeho činností,

f) riadne a včas platiť členské príspevky a to vždy najneskôr do 31.3. príslušného roku, taktiež aj iné poplatky súvisiace s jeho členstvom a činnosťou v ŠK.

      3. Registrovaný sympatizant/Čakateľ riadného členstva :

a) Registrovaný sympatizant má právo stať sa Riadným zaslúžilým členom po schválení Výkonným výborom ŠK a považuje sa za Čakateľa Riadného členstva..

b) Registrovaný sympatizant má všetký práva ako Riadný zaslúžilý člen s výnimkov bodu 1.d) .

c) Registrovaný sympatizant má právo plníť si povinnosti ako Riadný zaslúžilý člen.

 

      4.  Čestné členstvo :

A) Čestným členstvom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky (FO) alebo Právnická osoba z SR i cudzí štátny príslušník (FO) alebo Právnická osoba zo zahraničia, ktorá sa výnimočným spôsobom zaslúžila o rozvoj ŠK, či o rozvoj Rugby, Cheerleadingu a Fitness (Bodybuildingu) v Slovenskej republike, prípadne o rozvoj Rugby, Cheerleadingu a Fitness (Bodybuildingu) v celosvetovom meradle.

B) Čestné členstvo udeľuje Výkonný výbor.

C) Čestný člen neplatí členské príspevky a má právo zúčastňovať sa Valného zhromaždenia bez hlasovacieho práva.

 

      5.  Zánik členstva :

a) vystupením člena zo združenia,

b) vyškrtnutím pre nesplnenie základných povinností – o vyškrtnutí rozhoduje Výkonný výbor.,

c) vylúčením pre závažné previnenie nezlúčiteľné s členstvom – o vylúčení rozhoduje Výkonný výbor. Proti tomuto vylúčeniu sa môže vylúčený člen písomne odvolať prostredníctvom Výkonného výboru k Valnému zhromaždeniu, ktoré vylúčenie buď potvrdí, alebo zruší,

d) úmrtím člena (FO), zánikom člena (PO) či zánikom združenia ( dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným združením alebo právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení ).