Orgány klubu a náš tím

 

Orgány ŠK sú :

- Valné zhromaždenie,

- Výkonný výbor ( v počte troch členov ) organy-klubu-a-nas-tim/vykonny-vybor-sk/

- Kontrolná komisia ( v počte troch členov ) organy-klubu-a-nas-tim/kontrolna-komisia-sk/

- Trénerská rada ( v počte troch členov pre Rugby, troch členov pre Cheerleading a troch členov pre Fitness (Bodybuilding) )

- Prezident https://marobudon.webnode.sk/products/miroslava-hiscarova/

 

Výkonný výbor  organy-klubu-a-nas-tim/vykonny-vybor-sk/

 

  1. Výkonný výbor je výkonným orgánom ŠK. Výkonný výbor zabezpečuje plnenie úloh združenia v období medzi jednotlivými Valnými zhromaždenia. Rozhoduje vo všetkých veciach, pokiaľ nie sú vo výlučnej právomoci Valného zhromaždenia, pričom Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodnutia v ďalších otázkach.

  2. Výkonný výbor je volený Valným zhromaždením na funkčné obdobie štyroch rokov a má spravidla troch členov. Počet členov Výkonného výboru musí byť nepárny. Ak ukončí niektorý z členov Výboru svoje pôsobenie vo funkcii v priebehu volebného obdobia, výbor bezpodmienečne kooptuje na túto funkciu inú osobu, ktorú musí vo funkcii potvrdiť najbližšie Valné zhromaždenie, resp. Valné zhromaždenie zvolí iného člena.

  3. Predseda zvoláva Výkonný výbor podľa potreby, najmenej však raz za mesiac. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. K platnosti uznesenia výkonného výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.

  4. Výkonný výbor pracuje v tomto zložení :

 

Post predsedu Výkonného výboru zastáva Prezident ŠK, ktorého volí Valné zhromaždenie. V prípade trvalej dlhodobej neprítomnosti Prezidenta, Prezidenta zastupujú funkcionári Výkonného výboru v poradí, ako je uvedené vyššie.

Rozdelenie funkcií medzi jednotlivých členov vykoná Výkonný výbor na svojom zasadnutí. Ak sa nedohodnú členovia Výkonného výboru na rozdelení funkcií, bude rozdelenie vykonané voľbou. Návrhy predkladá predseda. Pri opakovanej voľbe sa nikto nesmie zdržať hlasovania.

 

  1. Úlohy Výkonného výboru :

A) v oblasti organizačnej predovšetkým :

A.a) zvoláva Valné zhromaždenie,

A.b) zapezpečuje plnenie uznesenia Valného zhromaždenia,

A.c) organizuje a riadi činnosť ŠK,

A.d) pripravuje podklady pre Valné zhromaždenie, a to predovšetkých k rozpočtu a k hlavným smerom činností,

A.e) dbá o hospodárne využívanie a o údržbu majetku ŠK,

A.f) zabezpečuje získavanie finančných prostriedkov pre činnosť ŠK,

A.g) k zabezpečeniu činnosti ŠK vytvára aparát v nevyhnutne nutnom rozsahu,

A.h) prejednáva a rozhoduje o vyškrtnutí, či vylúčení člena združenia,

A.ch) prevádza a zabezpečuje registráciu členov, rieši záležitosti okolo členských preukazov.

B) V oblasti športovo-technickej a materiálnej predovšetkým :

B.a) zabezpečuje v spolupráci s Trénerskou radou organizaciu súťaží a turnajov,

B.b) schvaľuje návrhy predkladané Trénerskou radou ( článok X bod 3, písm.a,b,c )

B.c) zaisťuje nákup materiálneho vybavenia / lopty, dresy, atď. )

 

 

C)  V oblasti prezentácie a reprezentácie ŠK predovšetkým :

C.a) spolupracuje so športovými zväzmi a ostatnými Športovími klubmi,

C.b) zabezpečuje medzinárodný styk,

C.c) zaisťuje spoluprácu s orgánmi mesta, so sponzormi a ďalšími firmami a fyzickými osobami,

C.d) zabezpečuje popularizáciu Rugby, Cheerleading a Fitness (Bodybuilding), zaisťuje styk s novinármi, vydáva propagačné materiály.

 

 

 

Kontrolná komisia   organy-klubu-a-nas-tim/kontrolna-komisia-sk/

 

 

1. Kontrolná komisia vykonáva revíziu hospodárenia Výkonného výboru.

2. Kontrolná komisia je volená Valným zhromaždením na funkčné obdobie štyroch rokov a má spravidla troch členov. Predsedu kontrolnej komisie volí Valné zhromaždenie. Počet členov Kontrolnej komisie musí byť nepárny. Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby.

3. V ďalšom sa konanie, rozhodovanie a organizačné súvislosti analogicky riadia tým, čo platí pre Výkonný výbor.