sekretár

 Sekretár - Gen. manažér 

 

Úlohy vyplývajúce z funkcie:

 

a) je prvým zástupcom prezidenta,

b) vykonáva a zaisťuje športovo-technické funkcie Výkonného výboru,

c) organizačne pripravuje zahraničné cesty,

d) spracováva termínové listiny,

e) vedie bežnú priebežnú agendu a zaisťuje úlohy Výkonného výboru medzi jednotlivými zasadaniami,

f) sleduje plnenie úloh vo Valných zhromaždeniach a zasadnutiach Výkonného výboru,

g) zaisťuje prípravu podkladov pre zasadnutia Valného zhromaždenia a Výkonného výboru, taktiež vyhotovovanie zápisov zo všetkých zasadnutí a ich distribúciu. Pripravuje korešpondenciu.

h) vedie prehľad – zoznam členov a rieši záležitosti okolo členských preukazov. Plní funkciu archivára.