Trénerské rady ŠK (pre Rugby, Cheerleading a Fitness (Bodybuilding))

 

  1. Trénerská rada je volená Výkonným výborom na funkčné obdobie štyroch rokov a má spravidla troch členov. Počet členov Trénerskej rady musí byť nepárny. Trénerská rada sa schádza podľa potreby, minimálne však jedenkrát za tri mesiace. Trénerskú radu riadi a zvoláva Šéf tréner volený Výkonným výborom.

  2. V ďalšom sa konanie, rozhodovanie a organizačné súvislosti analogicky riadia tým, čo platí pre Výkonný výbor.

  3. Úlohy Trénerskej rady – predovšetkým :

a) vyhodnocuje činnosť trénerov,

b) navrhuje a zabezpečuje vysielanie trénerov na školenia, trénerské kurzy ( schvaľuje Výkonný výbor ),

c) vyjadruje sa k žiadostiam o prestup, hosťovanie a zahraničným angažmánom hráčov ( schvaľuje Výkonný výbor ),

d) navrhuje systém rozvoja mládežnických družstiev, vrátane materialno-organizačného zabezpečenia ( schvaľuje Výkonný výbor ),

e) navrhuje ( doporučuje ) trénersko-metodickej komisii Športovým záujmovým zväzom v SR hráčov a trénerov pre reprezentáciu Slovenskej republiky ( schvaľuje Výkonný výbor ).